Registreer nu en bied gratis mee

HORSE AUCTION BELGIUM

Online Veilingvoorwaarden

Toepassing
1.
Horse Auction Belgium online veilingen worden georganiseerd door Horse Auction Belgium 2.0 met maatschappelijke zetel te Elsputtersstraat 2, 3960 Bree, België.
2. Deelname aan de veiling impliceert de uitdrukkelijke en integrale kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Verkoper en koper erkennen t.o.v. elkaar en t.o.v. Horse Auction Belgium gehouden te zijn om de veilingvoorwaarden na te leven alsook gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien.
3. Horse Auction Belgium is ten aanzien van koper en verkoper in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan omschreven in de veilingvoorwaarden.

Registratie
4. Horse Auction Belgium verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van de verkoper. Horse Auction Belgium treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.horseauctionbelgium.com te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Horse Auction Belgium online veiling.
5. Horse Auction Belgium behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

Privacy persoonsgegevens
6. Horse Auction Belgium gebruikt de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de veiling. De privacyverklaring van de veilingorganisatie kan geraadpleegd worden via deze link: https://www.horseauctionbelgium.com/en/privacy-policy
7. Horse Auction Belgium doet in alle redelijkheid het nodige om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Veiling
8.
De veiling geschiedt per opbod. De bieder is gebonden door zijn bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk wordt beschouwd. Dit impliceert dat de bieder persoonlijk gebonden is t.a.v. Horse Auction Belgium en (na toewijzing) t.a.v. de verkoper.
9. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:
- Van 5.000 euro - 20.000 euro per € 1000,-;
- Vanaf 20.000 euro  per € 2000,-.
10. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel dan zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
11. De paarden worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder.
12. De veiling staat onder toezicht van een door Horse Auction Belgium aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
13. Horse Auction Belgium bepaalt op discretionaire wijze over de uitvoering van de veiling. Zij kan in die zin beslissen om één of meer kavels niet te veilen, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen, vroegtijdig te beëindigen of te annuleren en/of andere maatregelen te nemen wanneer zij dit noodzakelijk acht.
14. Koper en verkoper erkennen en aanvaarden de bijzondere omstandigheden eigen aan een internetveiling en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Horse Auction Belgium kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Kavel
15. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
16. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
17. De informatie betreffende de veulens of paarden is er enkel op gericht om een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens of paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Horse Auction Belgium is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over de kavel. Horse Auction Belgium is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 

Totstandkoming overeenkomst
18. De koopovereenkomst tussen koper en verkoper komt van rechtswege tot stand door middel van veiling en als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder conform de omschrijving in deze veilingvoorwaarden.
19. Horse Auction Belgium is niet gebonden aan de koopovereenkomst, de daaruit voortvloeiende verbintenissen en eventuele aanvullende afspraken tussen koper en verkoper. Horse Auction Belgium is verder niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de koper of verkoper. Horse Auction Belgium biedt aan partijen dus enkel een veilingdienst aan en wordt op geen enkel ogenblik partij van de overeenkomst, noch verbindt zij zich op enige wijze ooit in naam en/of voor rekening van verkoper of koper/bieder.
20. De koper heeft geen herroepingsrecht. Met betrekking tot particuliere kopers is de uitzondering van artikel VI, 53, 11° WER van toepassing. Indien er toch sprake zou zijn van een herroepingsrecht neemt de termijn van veertien dagen een aanvang vanaf de toewijzing zoals bepaald onder artikel 11.

Prijs en betaling
21. De koper ontvangt van Horse Auction Belgium een afrekening wat betreft de toewijzingsprijs.
22. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Horse Auction Belgium een percentage van 10% op de toewijzingsprijs (exclusief BTW)  als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Horse Auction Belgium reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dat voorafgaandelijk aan de levering van het paard of veulen door de koper vereffend dient te worden op de bankrekening van Horse Auction Belgium.
23. De totale afrekening wordt ten aanzien van de koper derhalve als volgt berekend: de toewijzingsprijs te vermeerderen met de commissie. Deze nettoprijs is te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, hetgeen het totale afrekeningsbedrag betreft.
24. In geval van export van een veulen of een paard zal de koper binnen 3 maanden na levering van het veulen of paard een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW. 
25. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
26. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, hebben Horse Auction Belgium en de verkoper van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1 % per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van € 1.000,00.
27. Indien de koper of de verkoper de koopovereenkomst ontbindt, vernietigd of op andere wijze aantast dan blijft de koper de commissie verschuldigd t.a.v. Horse Auction Belgium.

Eigendom, risico en levering
28.
Ieder risico en aansprakelijkheid wat betreft de geveilde paarden gaat onmiddellijk over op de koper na toewijzing.
29. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen wat betreft het transport en de levering waarvan de kosten voor rekening van de koper zijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
30. Een uitzondering hierop geldt voor de levering van veulens. Het veulen wordt niet voor de leeftijd van 5 maanden geleverd aan de koper. De koper wordt tijdig op de hoogte gebracht van dit tijdstip.
31. Ieder risico en aansprakelijkheid wat betreft de geveilde veulens gaat onmiddellijk over na levering van het veulen over op de koper.
32. Het rechtsverband ligt alleszins altijd rechtstreeks tussen koper en verkoper met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die het paard of het veulen na de veiling mochten vertonen.
33. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.

Draagmerrie
34. In het geval van een draagmerrie dient de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden aan de verkoper. Het transport van de draagmerrie naar de koper is ook op kosten van de koper. De verkoper mag aan de koper een waarborg van maximaal €3000,- vragen voor zijn (gehuurde) draagmerrie. Dit bedrag wordt door de koper aan Horse Auction Belgium betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan de verkoper geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden.

Aansprakelijkheid
35. Iedere aansprakelijkheid van Horse Auction Belgium in verband met en voortvloeiende uit de veiling en deze veilingvoorwaarden is uitgesloten, tenzij er sprake is van bedrog van Horse Auction Belgium.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
36.
Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.
37. Voor de geschillen voortvloeiende uit deze veiling zijn de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren en de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren exclusief bevoegd.
38. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt met de veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht een van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd cfr. artikel 37.

Overige
39. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
40. Iedere bepaling van de veilingvoorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal desondanks haar maximale uitwerking hebben en belemmert de toepassing van het overige deel van de veilingvoorwaarden niet.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie